Zorg veiligstellen voor Zeeland

Zeeland kampt met vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Adrz, met vestigingen in Goes, Vlissingen en Zierikzee heeft de opdracht om zorg in de toekomst beschikbaar te houden voor alle Zeeuwen en bezoekers van Zeeland, terwijl het aantal zorgverleners gelijk blijft of zelfs terugloopt. Paul Roth (CIO) en Ime Hüsken (bedrijfskundig manager) vertellen hoe de samenwerking met Sananet onderdeel is van de oplossing.

Bewezen effectief

‘Zorg veiligstellen voor de toekomst is dé uitdaging voor Adrz’ vertelt Roth. ‘Daarom hebben we een werkgroep digitale zorg in het leven geroepen. Welke toepassingen ontlasten onze zorgverleners? Thuismonitoring is bewezen effectief en onze medisch- en verpleegkundig specialisten kozen wat dat betreft voor Sananet. We lieten die keuze bewust aan hen, zij moeten er immers mee werken.’

Tijdsinvestering

Ime Hüsken helpt om samen met zorgverleners deze nieuwe werkwijze met Sananet te implementeren. Makkelijk gaat dat niet volgens Hüsken. ‘De bedoeling is dat we met behulp van de SanaCoaches op termijn met dezelfde personele inzet een grotere patiëntenpopulatie goede zorg kunnen bieden. De start van zo’n project vergt wel een tijdsinvestering: een nieuwe werkwijze, roosters aanpassen, patiënten informeren, routine opbouwen. Ondertussen zijn artsen en verpleegkundigen ontzettend druk met de alledaagse reguliere zorg. Dat maakt het best een uitdaging om op te starten met de SanaCoaches.’

Zien dat het werkt, dat helpt

‘We zien bij longgeneeskunde dat het heel goed gaat’ vervolgt Hüsken. ‘Zij hebben al een flink aantal patiënten die werken met de COPD coach en zien het gunstige effect in de cijfers: het aantal opnames en ligdagen daalt, en de contactmomenten op de poli lopen terug. Dit wordt afgezet tegen een groep controlepatiënten. Uit onderzoek onder patiënten die met een SanaCoach werken blijkt dat de zij erg tevreden zijn. Ze geven aan beter begrip te hebben van hun ziekte, beter om te kunnen gaan met de ziekte, ze voelen zich veiliger als gevolg van de Coach, en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. Andere vakgroepen zien dit ook en tonen interesse. De vakgroep Neurologie wil nu bijvoorbeeld met de CVA coach aan de slag en de vakgroep longgeneeskunde wil uitbreiden naar patiënten met Astma. Zo zien we het graag. Dat zorgverleners ergens voor gaan omdat zij zien dat het werkt en erin geloven.

Centrale monitoring serieuze optie

Roth: ‘Op cardiologie komt het wat moeizamer op gang. Door de werkdruk voelen artsen en verpleegkundigen geen tijd om met patiënten de mogelijkheden van de SanaCoach te bespreken, want dit vraagt om een ander gesprek met de patiënt. Daarbij komt dat niet alle patiënten met de SanaCoach kunnen werken, bijvoorbeeld als gevolg van een taalbarrière. Door het geringe aantal cardiologie patiënten dat vooralsnog deelneemt worden vooral de opstart-nadelen ervaren, en nog niet de voordelen. Juist dat hogere volume, die massa in patiënten-aantallen, dat is belangrijk om echt de vruchten te plukken. Als er over alle SanaCoaches heen voldoende patiënten deelnemen, is het mogelijk om op middellange termijn de monitoring van patiënten meer centraal te organiseren. Dat heeft als voordeel dat de afdelingen minder tijd kwijt zijn aan algemene vragen, en daardoor meer tijd beschikbaar hebben voor de juiste vraag.’

‘Dat moet je zo zien’, vult Hüsken aan. ‘Ongeveer tachtig procent van de zorgvragen kan door een generalistische zorgverlener worden opgepakt, omdat dit geen hele specifieke zorginhoudelijke vragen zijn. De overige twintig procent kan hij of zij doorzetten naar een gespecialiseerde verpleegkundige van betreffende afdeling. Daar waar we kansen zien om patiëntenzorg op een kwalitatief hoogwaardige manier buiten het ziekenhuis te organiseren, en waarvan de patiënt er bijzonder tevreden over is, moeten we deze aangrijpen. Ruimte creëren voor mensen die onze fysieke zorg echt nodig hebben is noodzaak.’

De patiënt is er klaar voor

Wat volgens Roth helpt is de hoge tevredenheid onder de SanaCoach gebruikers. ‘Patiënten zijn hier echt klaar voor en gek is dat niet. Je ontvangt zorg op de momenten dat het ertoe doet, hoeft minder vaak naar de polikliniek en de kans dat je met spoed moet worden opgenomen daalt substantieel. Bedenk ook dat het patiënten en mantelzorgers veel tijd en energie kost om het ziekenhuis te bezoeken.’

‘We willen hier graag verder mee’, benadrukt Hüsken. ‘Het is tijd om niet alleen binnen de muren van het ziekenhuis naar de patiënt te kijken. Thuismonitoring is daarvoor ideaal, zeker als we op termijn daarin kunnen samenwerken met zorgaanbieders in de eerste lijn. De bestuurlijke contacten zijn er al en een thuiszorgorganisatie toonde al concrete interesse.  Als we iets meer routine hebben opgebouwd gaan we daar ook op doorpakken.’

De rol van de zorgverzekeraar

Roth: ‘Of thuismonitoring zal slagen, hangt ook af van de zorgverzekeraars. Zij financierden de pilotfase in de vorm van een éénmalige bijdrage om de eerste kosten van de implementatie van de SanaCoaches te dekken. In het vervolg moeten de kosten voor de SanaCoaches gedekt kunnen worden vanuit de normale vergoedingen voor geleverde zorg. Gelukkig zijn er ondertussen ook afspraken gemaakt over vergoedingen voor thuismonitoring. Thuismonitoring kan echter ook een stuk omzetderving teweegbrengen voor Adrz doordat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis moeten komen. Dit terwijl aan de andere kant meer patiënten behandeld kunnen worden wat juist weer extra omzet genereert. Met andere woorden: de financiële kant van thuismonitoring is complex. Adrz houdt nauwlettend de business case rondom thuismonitoring in de gaten, omdat we er als ziekenhuis niet financieel op toe kunnen leggen.’

‘Wij zijn ervan overtuigd dat thuismonitoring een belangrijke bijdrage levert aan het toegankelijk houden van de zorg. De zorgverzekeraars vinden dat ook, dus komen we er samen ongetwijfeld uit.’

Wilt u ook de eHealth mogelijkheden bekijken voor uw patiënten?

    +31 (0)46 4588001

    Beschikbaar van 09:00 – 17:00

    Email info@sananet.nl

    Shopping Basket